Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 DEFINICJE
§ 3 KONTAKT
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
§ 5 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
§ 7 PRAWO ODSTĽPIENIA OD UMOWY
§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA
§ 9 POZASĽDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ
§ 10 DANE OSOBOWE
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy ProstaLekcja.pl prowadzony jest przez spółkę OLSZEWSKI LTD, 71 Sutton Hall Road, Hounslow, TW5 0PX London, Wielka Brytania zarejestrowaną pod numerem Company Number 09616194, posługującej się NIP-PL 526 313 94 13

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległoœć za poœrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiającym utworzenie Konta
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dokonanie Zamówienia w szczególnoœci okreœlenie rodzaju produktów, płatnoœci i wysyłki
KONTO - usługa elektroniczna oznaczona indywidualnym loginem i hasłem przypisanej do Klienta
KLIENT - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ProstaLekcja.pl czynnoœci prawnej niezwiązanej bezpoœrednio z jego działalnoœcią gospodarczą lub zawodową
NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna œwiadczona na rzecz Usługobiorcy za poœrednictwem poczty elektronicznej polegająca na automatycznej dystrybucji informacji o Produktach w Sklepie
PRODUKT - każda dostępna w sklepie rzecz ruchoma będą przedmiotem umowy pomiędzy klientem a sprzedawcą
REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.ProstaLekcja.pl
SPRZEDAWCA PRZEDSIĘBIORCA – OLSZEWSKI LTD z siedzibą: 71 Sutton Hall Road, Hounslow, TW5 0PX London, Wielka Brytania, Company Number 09616194, NIP-PL 526 313 94 13
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za poœrednictwem sklepu internetowego
USŁUGOBIORCA - osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoœci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoœć do otrzymania Usług Elektronicznych, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnoœć do czynnoœci prawnych, a w wypadku przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolnoœć do czynnoœci prawnych
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot dokonujący zakupów za poœrednictwem Sklep
USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa œwiadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za poœrednictwem Sklepu Internetowego
ZAMÓWIENIE - oœwiadczenie woli składane przez Klienta za pomocą sklepu internetowego i zmierzające bezpoœrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą


§ 3 KONTAKT

1. Adres korespondencyjny OLSZEWSKI LTD, Przyleœna 11, Kąty Węgierskie, 05-126 Nieporęt
2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@prostalekcja.pl
3. Numer telefonu: 537 140 180
4. Klient może porozumieć się z Sprzedawcą za poœrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
3. Informacje o produktach, ich cechach użytkowych oraz opisy ich parametrów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treœć Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prostalekcja.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
5. Klient zobowiązany jest w szczególnoœci do:
niedostarczania i nieprzekazywania treœci zabronionych przez przepisy prawa, np. treœci propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególnoœci poprzez użycie okreœlonego oprogramowania lub urządzeń;
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
korzystania z wszelkich treœci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależnoœci od sposobu płatnoœci wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatnoœci:
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
aa. Idea Bank
ab. Numer rachunku: 09 1950 0001 2006 5521 4317 0002
b. płatnoœć za pobraniem przy odbiorze przesyłki
d. szybka płatnoœć elektroniczna
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatnoœci znajdują się na stronach Sklepu.
4. Rozliczenia płatnoœci elektronicznych i kartami płatniczymi dokonywane są za poœrednictwem systemu Transferuj.pl spółka Krajowy Integrator Płatnoœci Spółka Akcyjna, ul. Œw. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

4. W razie braku otrzymania płatnoœci w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski z zastrzeżeniem pkt. 6
6. Wysyłki międzynarodowe obsługiwane są za pomocą zamówień mailowych i telefonicznych.

§ 7 PRAWO ODSTĽPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoŸnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oœwiadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulamini
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klient wszystkie otrzymane od Klient płatnoœci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klient sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póŸniej niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klient o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatnoœci Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatnoœci, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraŸnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatnoœci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależnoœci od tego, które zdarzenie nastąpi wczeœniej;
d. Klient powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie póŸniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeœle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Klient ponosi bezpoœrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartoœci rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Sprzedawca dokłada starań by dostarczyć produkty wolne od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dokumentację fotograficzną, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klient w terminie 14 dni, a jeœli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klient uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treœć, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 9 POZASĽDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1. Klient ma możliwoœć skorzystania m. in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególnoœci: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel