Liga narodów-historia, sukcesy i porażki

Redakcja

28 czerwca, 2024

Liga Narodów była pierwszą międzynarodową organizacją polityczną, która miała na celu zapewnienie pokoju i współpracy między państwami. Powstała po I wojnie światowej, jako odpowiedź na potrzebę utrzymania pokoju i zapobiegania kolejnym konfliktom zbrojnym. W swojej działalności, Liga Narodów podejmowała próby rozwiązania sporów międzynarodowych, promowania rozbrojenia oraz wspierania współpracy gospodarczej i społecznej. Chociaż Liga Narodów nie osiągnęła wszystkich swoich celów, jej istnienie i działania wpłynęły na powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz na rozwój współczesnej polityki międzynarodowej.

Początki Ligi Narodów: historia i powstanie

W kontekście historii, Liga Narodów powstała jako wynik zakończenia I wojny światowej i próby zapobieżenia kolejnym konfliktom zbrojnym. Głównymi postaciami zaangażowanymi w jej założenie byli prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George oraz premier Francji Georges Clemenceau. W 1919 roku, podczas konferencji pokojowej w Paryżu, przedstawiono projekt utworzenia Ligi Narodów, który został później włączony do Traktatu Wersalskiego.

Geneza Ligi Narodów: dlaczego powstała?

Przyczyną powstania Ligi Narodów była chęć zapewnienia pokoju i współpracy międzynarodowej po zakończeniu I wojny światowej. Organizacja miała na celu osiągnięcie tych celów poprzez rozwiązywanie sporów międzynarodowych, promowanie rozbrojenia oraz wspieranie współpracy gospodarczej i społecznej. Liga Narodów miała również za zadanie zapobiegać agresji ze strony państw oraz wspierać samostanowienie narodów.

Kluczowe momenty w historii Ligi Narodów

W historii Ligi Narodów można wyróżnić kilka kluczowych wydarzeń i decyzji, które miały wpływ na kształt i działanie organizacji. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Utworzenie Ligi Narodów (1920) – W wyniku Traktatu Wersalskiego, Liga Narodów została oficjalnie założona 10 stycznia 1920 roku.
 2. Przyjęcie Statutu Ligi Narodów (1920) – Statut określał zasady funkcjonowania Ligi, jej cele oraz strukturę organizacyjną.
 3. Interwencja w konflikcie grecko-tureckim (1923) – Liga Narodów odegrała kluczową rolę w mediacji między Grecją a Turcją, co doprowadziło do podpisania traktatu pokojowego w Lozannie.
 4. Ustanowienie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (1922) – Trybunał miał za zadanie rozstrzygać spory międzynarodowe na drodze sądowej.
 5. Wprowadzenie systemu mandatów (1920-1922) – Liga Narodów miała nadzorować zarządzanie terytoriami, które po I wojnie światowej przeszły pod kontrolę zwycięskich mocarstw.
 6. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Ligi Narodów (1920) – Pomimo że prezydent Woodrow Wilson był jednym z głównych inicjatorów powstania Ligi, Stany Zjednoczone ostatecznie nie przystąpiły do organizacji.
 7. Agresja Włoch na Etiopię (1935-1936) – Liga Narodów nie była w stanie powstrzymać agresji Włoch na Etiopię, co ujawniło słabość organizacji w egzekwowaniu pokoju.
 8. Rozpoczęcie II wojny światowej (1939) – Wybuch wojny ostatecznie ujawnił niepowodzenie Ligi Narodów w utrzymaniu pokoju na świecie.
 9. Rozwiązanie Ligi Narodów (1946) – Po zakończeniu II wojny światowej, Liga Narodów została zastąpiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Te wydarzenia i decyzje wpłynęły na rozwój Ligi Narodów oraz jej zdolność do realizacji swoich celów. Mimo że organizacja nie osiągnęła wszystkich swoich założeń, jej istnienie i działania miały wpływ na kształtowanie współczesnych organizacji międzynarodowych.

Członkowie Ligi Narodów: kto do niej należał?

Liga Narodów skupiała różnorodne państwa, które przystąpiły do niej w różnych okresach jej istnienia. Warto przyjrzeć się bliżej, jakie kraje były członkami Ligi Narodów oraz jakie wpływy miały na jej działanie.

Pierwotni członkowie Ligi Narodów

W momencie powstania Ligi Narodów w 1920 roku, do organizacji należało 42 państwa. Wśród nich znajdowały się m.in.:

 • Wielka Brytania
 • Francja
 • Włochy
 • Japonia
 • Belgia
 • Grecja
 • Polska
 • Czechosłowacja
 • Rumunia
 • Jugosławia

Pierwotni członkowie Ligi Narodów mieli istotny wpływ na kształtowanie jej struktury oraz celów. Warto zauważyć, że Stany Zjednoczone, mimo iż były jednym z głównych inicjatorów powstania Ligi, ostatecznie nie przystąpiły do organizacji.

Późniejsi członkowie i ich wpływ na Ligę

W późniejszym okresie istnienia Ligi Narodów, do organizacji dołączyło kolejnych państw, zwiększając liczbę członków do 58. Niektóre z tych krajów to:

 • Niemcy (1926-1933)
 • Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1934-1939)
 • Etiopia (1923-1936, 1941-1946)
 • Egipt (1937-1946)
 • Turcja (1932-1946)

Dołączenie nowych członków wpłynęło na rozwój Ligi Narodów oraz jej zdolność do realizacji swoich celów. Niemniej jednak, niektóre z tych państw, takie jak Niemcy czy Związek Radziecki, w pewnym momencie wycofały się z Ligi, co osłabiło jej pozycję na arenie międzynarodowej.

Wpływ członków Ligi Narodów na jej działanie był zróżnicowany. Niektóre państwa, takie jak Wielka Brytania czy Francja, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji, podczas gdy inne miały mniejszy wpływ na kształtowanie polityki organizacji. Mimo to, wspólnym celem wszystkich członków było dążenie do utrzymania pokoju i współpracy międzynarodowej.

Cele i zadania Ligi Narodów: co chciała osiągnąć?

Liga Narodów, jako pierwsza międzynarodowa organizacja polityczna, miała na celu realizację szeregu celów i zadań związanych z utrzymaniem pokoju i współpracy międzynarodowej. W niniejszym rozdziale omówimy główne cele Ligi oraz zadania, które miała wykonać w celu ich osiągnięcia.

Główne cele Ligi Narodów

Wśród najważniejszych celów Ligi Narodów można wymienić:

 • zapobieganie konfliktom zbrojnym poprzez pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych,
 • promowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
 • ochrona praw człowieka i praw mniejszości narodowych,
 • kontrola i ograniczenie zbrojeń oraz dążenie do rozbrojenia,
 • utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Realizacja tych celów miała przyczynić się do stworzenia stabilnego i bezpiecznego środowiska międzynarodowego, w którym państwa mogłyby rozwijać się i współpracować ze sobą na różnych płaszczyznach.

Jakie zadania miała Liga Narodów?

W celu osiągnięcia swoich celów, Liga Narodów miała do wykonania szereg zadań, takich jak:

 • organizowanie konferencji i spotkań międzynarodowych, mających na celu omówienie i rozwiązanie problemów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
 • mediowanie w sporach międzynarodowych oraz proponowanie pokojowych rozwiązań konfliktów,
 • monitorowanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie eskalacji konfliktów,
 • koordynowanie działań państw członkowskich w zakresie kontroli zbrojeń oraz dążenie do rozbrojenia,
 • inicjowanie i wspieranie międzynarodowych inicjatyw na rzecz ochrony praw człowieka i praw mniejszości narodowych,
 • promowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Warto zauważyć, że Liga Narodów, mimo swoich ambitnych celów i zadań, nie zawsze była w stanie je w pełni zrealizować. W kolejnych rozdziałach omówimy sukcesy i porażki Ligi oraz stopień, w jakim udało jej się osiągnąć swoje cele.

Sukcesy i porażki Ligi Narodów: czy osiągnęła swoje cele?

W tej części artykułu przyjrzymy się sukcesom i porażkom Ligi Narodów oraz ocenimy, w jakim stopniu udało jej się osiągnąć swoje cele. Omówimy najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia tej organizacji, analizując ich wpływ na kształt i działanie Ligi.

Największe sukcesy Ligi Narodów

Wśród najważniejszych sukcesów Ligi Narodów można wymienić:

 • udane mediacje w konfliktach międzynarodowych, takich jak spór między Polską a Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński (1920) czy konflikt grecko-bułgarski (1925),
 • wprowadzenie systemu mandatów, który umożliwił kontrolę nad terytoriami byłych państw centralnych i zapewnił ich rozwój w kierunku niepodległości,
 • działalność w dziedzinie ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych, np. poprzez ustanowienie Wysokiego Komisarza Ligi Narodów ds. Uchodźców,
 • inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej, jak np. powołanie Międzynarodowego Biura Pracy.

Te sukcesy pokazują, że Liga Narodów była w stanie odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej i przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów. Jednakże, równocześnie organizacja ta napotkała na wiele trudności i porażek.

Porażki Ligi Narodów i ich przyczyny

Największe porażki Ligi Narodów to przede wszystkim:

 • brak skuteczności w zapobieganiu konfliktom zbrojnym, jak np. agresja Japonii na Mandżurię (1931) czy inwazja Włoch na Etiopię (1935),
 • nieudane próby wprowadzenia systemu kontroli zbrojeń i rozbrojenia, co doprowadziło do wyścigu zbrojeń w latach 30. XX wieku,
 • brak jedności wśród państw członkowskich oraz wycofanie się niektórych z nich z Ligi, co osłabiło jej pozycję i wpływy,
 • ograniczone kompetencje i środki działania, które nie pozwalały na skuteczne egzekwowanie decyzji Ligi.

Przyczynami tych porażek były m.in. brak jednolitej polityki państw członkowskich, nieefektywna struktura organizacyjna Ligi oraz brak realnych środków przymusu wobec państw naruszających zasady współpracy międzynarodowej.

Podsumowując, Liga Narodów odniosła pewne sukcesy, ale równocześnie napotkała na liczne porażki, które ostatecznie przyczyniły się do jej upadku. Organizacja ta nie była w stanie w pełni osiągnąć swoich celów, co doprowadziło do powstania nowej instytucji – Organizacji Narodów Zjednoczonych, która miała na celu usprawnienie współpracy międzynarodowej i uniknięcie błędów popełnionych przez Ligę Narodów.

Wpływ Ligi Narodów na współczesny świat

Analizując wpływ Ligi Narodów na współczesny świat, warto zwrócić uwagę na jej dziedzictwo oraz wpływ na współczesne organizacje międzynarodowe. W szczególności, Liga Narodów odegrała istotną rolę w kształtowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz wpłynęła na rozwój współczesnej polityki międzynarodowej.

Jak Liga Narodów wpłynęła na powstanie ONZ?

Liga Narodów, mimo swoich porażek, stała się inspiracją dla powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ została założona w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej, z myślą o uniknięciu błędów popełnionych przez Ligę Narodów. Wiele zasad i struktur Ligi Narodów zostało przejętych przez ONZ, jednak z pewnymi modyfikacjami mającymi na celu zwiększenie skuteczności organizacji. Podobieństwa między obiema organizacjami obejmują:

 • międzynarodowy charakter,
 • zasadę suwerenności państw członkowskich,
 • cel utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • promowanie współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach.

Jednakże, ONZ wprowadziła również istotne zmiany w stosunku do Ligi Narodów, takie jak:

 • wprowadzenie Rady Bezpieczeństwa jako głównego organu odpowiedzialnego za utrzymanie pokoju,
 • zwiększenie roli państw o dużym znaczeniu na arenie międzynarodowej (tzw. mocarstw) w procesie decyzyjnym,
 • lepsze zabezpieczenie praw człowieka i mniejszości narodowych,
 • rozszerzenie zakresu działania na inne dziedziny, takie jak ochrona środowiska czy rozwój gospodarczy.

W ten sposób, Liga Narodów wpłynęła na powstanie ONZ, która przejęła wiele z jej zasad i struktur, jednocześnie wprowadzając zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności organizacji.

Dziedzictwo Ligi Narodów w dzisiejszej polityce międzynarodowej

Współczesna polityka międzynarodowa w dużym stopniu odzwierciedla dziedzictwo Ligi Narodów. Wiele z jej idei i zasad, takich jak poszanowanie suwerenności państw, współpraca międzynarodowa czy dążenie do utrzymania pokoju, stało się podstawą współczesnych stosunków międzynarodowych. Ponadto, Liga Narodów wpłynęła na rozwój prawa międzynarodowego, zwłaszcza w dziedzinie ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych.

Warto również zauważyć, że Liga Narodów przyczyniła się do powstania licznych organizacji międzynarodowych, które dzisiaj odgrywają ważną rolę na arenie międzynarodowej, takich jak Międzynarodowe Biuro Pracy czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. W ten sposób, dziedzictwo Ligi Narodów wpłynęło na kształt współczesnej polityki międzynarodowej oraz na rozwój współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach.

 

Polecane: